12 Mayıs 2017 Cuma günü yürürlüğe giren YİDK yönetmeliğine göre artık Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin Kurumun ilgili dairesinin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişilerin itirazlarını değerlendirecektir.

 

Kurul, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı ve itiraza konu kararda görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşmaktadır. Daire başkanı, Kurulun da Başkanıdır. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer daire ve birimlerinde görevli uzmanlar da Kurum Başkanı tarafından kurullarda üye olarak görevlendirilebilir. İtirazların üyelere dağıtımı, daire başkanının belirlediği yöntem çerçevesinde itiraza konu kararın alındığı daire, ait olduğu alan ve üyelerin uzmanlık alanı da dikkate alınarak gerçekleştirilir.

 

Kurul, itirazları incelerken taleple ve gerekçeyle bağlıdır. Ancak, önemli ve ağır usul hataları ile itiraza konu kararı veren dairenin resen incelemesi gereken hususları, taleple ve gerekçeyle bağlı olmaksızın, resen dikkate alabilir. Kurul, karara etki edecek bir konunun bekletici sorun yapılması hakkında ara karar verebilir. Kurul, şekli yönden eksiklik içermeyen bir itirazla ilgili olarak uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai karar verebileceği gibi, esas hakkında sağlıklı ve eksiksiz bir inceleme ve değerlendirme yapılmasını engelleyen ya da nihai karar verilmesini ve uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını ciddi derecede etkileyen bir usul hatası veya eksiklik bulunması durumunda, gerekçelerini belirtmek suretiyle dosyanın ilk kararı veren birime gönderilmesine de karar verebilir.

 

Yine bu yönetmeliğe göre: Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınacak, oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyunu kullandığı yönde karar tesis edilecektir.

Read Also